Bilgi Hattı

KPDS SINAVI / KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI

Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (KPDS), 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2b maddesi ve Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının, 21 Eylül 1990 tarih ve 20 642 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esaslar" uyarınca Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülür.

Sınav, her yıl Mayıs ve Kasım aylarında Ankara'da, başvuran aday sayısı fazla olduğu takdirde, uygun görülen diğer büyük şehirlerde yapılır.

Sınavın hangi tarihlerde gerçekleştirileceği dönemin KPDS Kılavuzunda belirtilir.

Sınav, Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish dili), Farsça, Fransızca, Hollandaca (Dutch dili), İngilizce, İrlandaca, İspanyolca, İtalyanca, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça ve Yunancadan yapılır. (Sınav kapsamındaki dillerin tam listesi için dönemin KPDS Kılavuzuna başvurulması gerekir.) Ancak yatırım hizmetlerinde çalışmaları nedeniyle maktu yabancı dil tazminatından yararlanmak isteyen teknik personelin yalnız Almanca, Fransızca ya da İngilizceden sınava girmesi gerekir.
Bir dönemde yalnız bir yabancı dilden sınava girilebilir. Başvurma Belgesi ÖSYM'ye ulaştıktan sonra yabancı dil değişikliği yapılmaz.

Sınav sonuçları, ÖSYM tarafından adayların adreslerine postalanır.

Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler esas alınacağından, Başvurma belgesine yazılan ve kodlanan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan adayın kendisi sorumludur.

English Time'da KPDS Eğitimleri

Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybeder.

Özürlü adaylar sınav sırasında yardımcı istiyorlarsa, özür durumlarını gösteren sağlık kurulu raporunu, Başvurma Belgesine eklemek zorundadırlar. Bu adaylara özürleri nedeniyle farklı bir test verilmez, sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde herhangi bir ayrıcalık tanınmaz.

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilebilmesi için, sınava atandığı salonda girmesi, kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,cevap kâğıdına aday numarasını doğru olarak yazıp kodlaması, kullandığı soru kitapçığının türü varsa bunu cevap kâğıdına doğru olarak işaretlemesi, cevaplarını soru kitapçığına değil, cevap kâğıdına işaretlemiş olması, cevap kâğıdı ve soru kitapçığını eksiksiz olarak sınav görevlilerine teslim etmesi, salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması zorunludur.Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilir. Başvurusu geçersiz sayılan; sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan; sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan; ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez.

Bir sınav dönemi için yapılan başvuru sonraki dönemler için geçerli değildir.

Yabancı dil tazminatından yararlanma hakkı olmadığı halde sınava girip başarılı olmak tazminat isteme hakkı doğurmaz.

Adayların doldurdukları cevap kâğıtları Merkezde optik okuyucular tarafından okutularak bilgisayar ortamına aktarılmakta ve sonuçlar bilgisayarla değerlendirilmektedir. Cevap kâğıtları optik okuyucularda iki defa okutulduğundan okumalarda herhangi bir hatanın oluşması beklenmemektedir. Bununla birlikte sınav sonuçlarının tekrar incelenmesini isteyen adaylar Sınav Sonuç Belgesinin gönderildiği tarihten itibaren 30 gün içinde ÖSYM'ye yazılı olarak başvurabilir. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin tarih ve damgası esas alınır. Sınav evrakı Merkezde sınav tarihinden itibaren 100 takvim günü saklandıktan sonra imha edilir.

 

Başvurma Koşulları
Bu sınava, yabancı dil tazminatından yararlanmak isteyen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (aylıklarını bu kanunun ek geçici maddelerine göre alanlar dahil), 925 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakim ve Savcılar Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa göre çalışmakta olanlar, kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c maddesine tabi sözleşmeli personel katılabilir. Personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini tespit etmek isteyen diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel de bu sınava katılabilir.

Yurtdışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmeliğin değişik 7. Maddesi gereğince, kamu kurum ve kuruluşlarınca yurtdışı teşkilatında sürekli göreve atanacak memurlar ile diğer görevlilerin bu sınava girmesi gerekir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli statüde çalışacak,

a) Mütercim veya tercümanların işe başlatılabilmeleri için diğer şartlar yanında yabancı dil bilgilerinin asgari (B) düzeyinde,
b) Çözümleyici ve programcıların işe başlatılabilmeleri için diğer şartlar yanında İngilizce dil bilgilerinin asgari (D) düzeyinde olması gerekir. Bu nedenle, halen bu görevlerde çalışmakta olanlardan yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler ile söz konusu görevlerde çalışmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına başvuruda bulunma arzusunda olan fakülte veya yüksekokul mezunlarının bu sınava katılmaları mümkündür.

Üniversitelerarası Kurulca,
a) 25 Temmuz 1996 tarih ve 22 707 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik ve Üniversitelerarası Kurulun 30.5.1996 tarih ve 88 sayılı Kararı uyarınca, Doçentlik Sınavına girecek adayların Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (KPDS) girmeleri ve bu sınavda 100 üzerinden en az 70 puan almış olmaları,
b) 1 Temmuz 1996 tarih ve 22 683 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Doktora ve Sanatta Yeterlik Sınavına girecek adayların Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (KPDS) girmeleri ve bu sınavda 100 üzerinden en az 60 puan almış olmaları gerekir. Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 2. Maddesinde belirtilen İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca dilleri dışındaki dillerden 70 ve daha fazla puan alanların bilim sınavına başvurabilmeleri için Yönetmeliğin aynı maddesi uyarınca bu dillerin Üniversitelerarası Kurulca ayrıca kabul edilmesi zorunluluğunun göz önüne alınması gerekmektedir.

1996 yılında Yükseköğretim Kurulu, yurtdışına lisansüstü öğrenim görmek üzere öğrenci gönderirken adayların KPDS'den (Almanca, Fransızca, İngilizce) en az 40 puan almalarını şart koşmuştur. 1997 yılı ve daha sonrasında bu koşulun uygulamaya konulup konulmayacağı bilinmemekle birlikte Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (LES) girmek isteyen adayların KPDS'ye girmeye karar verirken bu durumu da göz önünde tutmaları yararlı olacaktır.

Araştırma görevlisi seçme ve atama işlemlerinde yabancı dil yeterlik sınavı yerine KPDS sonuçlarının kullanılması olanağı bulunduğundan Yükseköğretim Kurulunun 97.13.1034 sayılı kararı uyarınca lisans programlarının 3. ve 4. sınıflarında okuyan öğrenciler de bu sınava girebilir. Herhangi bir kurumda çalışmamakla birlikte yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyen fakülte veya yüksekokul mezunları da bu sınava katılabilir.

B-2 Başvuruların Geçersiz Sayılacağı Hususlar
Başvurma Belgesinin çeşitli kısımlarına yazılan kimlikle ilgili bilgilerde eksiklik ya da tutarsızlık varsa,
Aday Bilgi Formu kısmındaki bilgiler tam olarak, kurşunkalemle yazılıp kodlanmamışsa,
Kayıt Kartının arka yüzünde ayrılan yere açık adres yazılmamışsa,
Kayıt Kartı aday tarafından imzalanmamışsa,
Başvurma Belgesi, başvurma için tanınan süre içinde teslim edilmemişse,
Başvurma Belgesi, çalışılan kurum veya devam edilen üniversite tarafından onaylanmamışsa,
Birden fazla Başvurma Belgesi doldurulmuş veya Başvurma Belgesinin fotokopİsİ ile başvurulmuşsa,
Kayıt Kartına yapıştırılan fotoğraf Kılavuzda "KAYIT KARTI" başlığı altında açıklanan nitelikleri taşımıyorsa başvurular geçersiz sayılır ve belgeler işleme konmaz.

B-3 Başvurusu Geçerli Adaylara Gönderilecek Belgeler

Sınava girilecek bina ve salonu gösteren Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi adayların adreslerine postalanır.
Sınava birkaç gün kaldığı halde Sınava Giriş Belgesi eline geçmeyenler veya belgesini kaybedenler, Kılavuz ekinde verilen form dilekçe ile ÖSYM'ye başvurarak bu belgenin yenisini çıkartabilirler.
Posta yolu ile ÖSYM'ye başvurarak yeni belge çıkartmak isteyenlerin postada olabilecek gecikmeyi göz önünde bulundurmaları gerekir.

English Time'da KPDS Eğitimleri

Sınava Girerken Adayların Yanında Bulundurması Gereken Evraklar

a) SINAVA GİRİŞ VE KİMLİK BELGESİ: Bu belge her aday için bilgisayarla doldurulur. Belgenin üzerinde sınava girilecek bina ve salon yazılıdır.

b) FOTOĞRAFLI VE ONAYLI ÖZEL KİMLİK BELGESİ: Sınava girebilmek için ÖSYM tarafından verilen ve yukarda belirtilen SINAVA GİRİŞ VE KİMLİK BELGESİ'nden başka, adayın kimliğini açıkça gösteren fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet vb.) de gerekir.
Bu iki belgeyi yanında bulundurmayan bir aday gerekçesi ne olursa olsun sınava alınmaz.
Sınava girerken yukarda sözü edilen belgelerin yanı sıra şu araç ve gereçlerin de bulundurulması gereklidir:

En az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşunkalem,
Yumuşak, leke bırakmayan bir silgi ve kalemtıraş.

C-2 Sınavda Uygulanması Gereken Kurallar

Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınavın başlamasından yarım saat önce sınava girecekleri salonun kapısında hazır bulunmaları gerekir. Adayların oturacakları yerleri saptamak, gerekirse sınav sırasında bir adayın yerini değiştirmek yetkisi salon başkanına aittir. Salona önceden gönderilmiş olan fotoğraflı Salon Aday Yoklama Listeleri ile adayların tek tek kimlik kontrolleri yapıldıktan ve yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra, salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara hatırlatır ve test için kullanılacak cevap kâğıtlarını dağıttırır. Cevap kâğıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra, soru kitapçıkları dağıtılarak sınav başlatılır. Soru kitapçıkları dağıtıldıktan sonra gelen adaylar sınava alınmaz. Cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile, adaylar, sınavın ilk birbuçuk saati ve son onbeş dakikası içinde sınav salonundan dışarı çıkarılmaz.

Adayların sınava,
Çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz vb. haberleşme araçlarıyla,
Cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,
Silah vb. teçhizatla girmeleri ve sınav süresince adayların,
Birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardımcı olmaları,
Salondaki görevlilere soru sormaları, birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,
Sınav salonunda sigara, pipo, puro vb. içmeleri,sözlük, sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanmaları,
Başkalarını rahatsız edecek şekilde bir şeyler yiyip içmeleri,
Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları sınav kurallarına aykırıdır.

Adayların testteki sorulara verdikleri cevaplar bilgiişlem yöntemleriyle incelenir. Bu incelemelerden elde edilen bulgular, ÖSYM tarafından değerlendirilir. Bu yolla, ikili ve toplu kopya çekildiği sonucuna varılan salonlarda kopya eylemine karıştığı belirlenen adayların test sorularına verdikleri cevaplar geçersiz sayılır. Bu nedenle, sınav salonunda kopya çekme veya diğer adaylardan yararlanma girişimlerinde bulunulmaması, cevap kâğıtlarının sınav süresince diğer adaylar tarafından görülmeyecek şekilde tutulmasına dikkat edilmesi gerekir.

Sınav kurallarına uymak adayın temel görevidir. Kurallara aykırı davranışta bulunan adayların sınava devam etmelerine izin verilmez. Ancak, sınav görevlileri diğer adayların dikkatini dağıtmamak, onların zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürlerse kural dışı davranışlarda bulunanlara uyarıda bulunmayabilirler. Hangi yol seçilirse seçilsin, bu adayların kimlikleri ve kusurları sınav tutanağına açıkça yazılır ve sınavları geçersiz sayılır.

Sınavın bitiminde her adayın kullandığı soru kitapçığı ve cevap kâğıdı salondaki görevliler tarafından toplanır. Özellikle büyük salonlarda görevliler yanlışlıkla bir adaya ait soru kitapçığı ve cevap kâğıdından herhangi birini almayı unutabilirler. Böyle bir durumda adayın derhal gerekli uyarıda bulunması ve yukarıda sayılan belgelerinin eksiksiz olarak teslim alınmasını sağlaması gerekir.

ÖSYM'de her salona ait sınav evrakı paketi, görevli ekipler tarafından tek tek açılır, içinden çıkan bütün belgeler tek tek sayılır ve eksikler bir tutanakla tespit edilir. Cevap kâğıdı veya soru kitapçığı eksik çıkan adayın sınavı geçersiz sayılır.

C-3 Sınav Hakkında Bazı Bilgiler

Almanca, Fransızca ve İngilizce sınavlarında çoktan seçmeli testler kullanılır. Diğer dillerde sınav, test hazırlanabildiği takdirde bu yolla, test hazırlanamadığı takdirde, Türkçe' ye ve yabancı dile çeviri şeklinde yapılır. Çeviri için, 150-200 kelimelik metinlerden yararlanılır. Sınavlarda sözlük ve benzeri yardımcı araçlar kullandırılmaz. Sınav süresi üç saattir.

C-4 Değerlendirme İşlemi

Çoktan seçmeli testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucularla okunur ve her doğru cevap için adaya bir puan verilir. Adayların testteki tüm sorularla ilgili doğru cevapları toplanarak test puanları bulunur.

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden
90-100 arasındaki puanlar (A) seviyesi
80-89 arasındaki puanlar (B) seviyesi
70-79 arasındaki puanlar (C) seviyesi
60-69 arasındaki puanlar (D) seviyesi
50-59 arasındaki puanlar (E) seviyesi
olarak değerlendirilir.

Bu seviyelerden hangilerine ne kadar tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.

KPDS Kılavuzlarında, sınav esaslarının son şekli ve adayların Başvurma Belgelerini doldurmalarında onlara yardımcı olacak "İlçe Kodları", "Kurum Kodları", "Unvan Kodları", değişik amaçlar için kullanılacak dilekçe formları verilmektedir.

English Time'da KPDS Eğitimleri

Öğrenci Memnuniyet Hattı

ALO
BEYAZ MASA
444 0 843

Kampanyalar

 • English Time ile Dile Gelin - Detay
 • Arkadaşı ile Gelene 3 Kur Hediye (Kampanyamız; Bakırköy, Şirinevler, Beylikdüzü, Kadıköy, Taksim, Avcılar, Bahçeşehir, Samsun, Tekirdağ şubelerimizde geçerlidir.) - Detay
 • ŞİMDİ BERLİN’DE İNGİLİZCE ZAMANI - Detay
 • Bizden Haberler - Detay
 • Şimdi Uşak'ta İngilizce Zamanı! - Detay
 • Şimdi Başakşehir'de İngilizce Zamanı! - Detay
 • Junior Mezunlarımız - Detay
 • Kariyer zirvesi dev eğitim fırsatı! - Detay
 • Fun Club Fun Club

  Detay

  Eğitsel AktivitelerEğitsel
  Aktiviteler

  Detay

  ET RadioRadio ET

  Detay

  Online KayıtOnline Kayıt

  Detay

  Duyurular

  Tümü

  Kurumsal Referanslarımız

  ENGLISH TIME DİL OKULU & YURTDIŞI EĞİTİM DANIŞMANLIĞI | www.englishtime.com | © 2012 Her Hakkı Saklıdır