Bilgi Hattı

KPDS Sınavı Hakkında Bilmek İstediğiniz Herşey

English Time bünyesinde, ülkemizde ve uluslararası eğitim dünyasında uygulanan sınavlarda yüksek puan almayı hedefleyen öğrencilere yönelik özel hazırlık programları bulunmaktadır. KPDS hazırlık eğitimleride bunlardan biridir. KPDS hazırlık programlarında genel İngilizce eğitimlerinden farklı olarak, sadece o sınava yönelik eğitimlere odaklanılmaktadır. Eğitimler bu sınavlar konusunda uzman eğitmenlerle birlikte geçmişten günümüze uygulanmış sınavların yakın takibinden gelen tecrübe ile hazırlanan, sınav mantığının en iyi şekilde öğrenciye aktarıldığı kaliteli ve geniş içerikli eğitim materyalleri kullanılarak verilmektedir.

English Time KPDS Sınavına Hazırlık Eğitimlerine başvurmak yada daha fazla bilgi almak için TIKLAYINIZ

KPDS Sınav İçeriği, Deneme Sınavları ve Diğer S.S.S.

Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için ÖSYM tarafından yapılan bir sınavdır. KPDS Almanca , Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca,Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Romence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca ve Yunanca dillerinde yapılmaktadır.

ÖSYM tarafından hazırlanan ve uygulanan bu sınav toplamda 100 sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi 180 dakikadır. 50 puan ile 100 puan arası A,B,C,D,E seviyeleri olarak belirlenir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilir. Sınav, her yıl Mayıs ve Kasım aylarında yapılır. Sınavın hangi tarihlerde gerçekleştirileceği dönemin KPDS Kılavuzunda belirtilir.

 1. Kamu Kurumlarin Yurtdışı Teşkilatlarında sürekli göreve atanacak memurlar ile diger kamu görevlileri.

 2. 657 sayılı kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalıştırılacak mütercim veya tercümanlar ile çözümleyici ve programcıları.

 3. 657 sayılı kanun, 926 sayılı TSK Personel kanunu, 2802 sayılı Hakim ve Savcılar kanunu, 2914 sayılı Yüksekögretim Persone Kanunu, 3466 sayili Uzman Jandar Kanuna göre çalışmakta olanlar ile 399 sayılı KHK'nin 3/C maddesine göre çalıştırılan sözlesmeli personel olarak çalışanlardan KPDS tazminatı almak isteyenler.

 4. Doçentlik sınavına girecek adaylar.

 5. Doktora ve Sanatta Yeterlik Sınavına girecek adaylar.

 6. Araştırma Görevlisi kadrolarına atanmak isteyenler.

 7. YÖK kanalıyla Yurtdışına lisansüstü ögrenim görmek isteyenler.

KPDS sınavında adaylar sınav sırasında zamanı çok iyi kullanmalıdırlar. Üst seviyede başarı alınamamasının en büyük sebebi soruların 180 dakikalık süreçte tamamlanamamasından kaynaklanmaktadır. Buna mani olmak için önceki yıllara ait sınavların çözülmesi gerekmektedir. Bu hem KPDS soru mantığını kavramanıza hem de zamanın doğru kullanımını öğrenmenize katkıda bulunacaktır.

Bu sınava yabancı dil tazminatından yararlanmak isteyen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (aylıklarını bu kanunun ek geçici maddelerine göre alanlar dahil), 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakim ve Savcılar Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa göre çalışmakta olanlar, kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c maddesine tâbi sözleşmeli personel katılabilir. Personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini tespit etmek isteyen diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel de bu sınava katılabilir.
 
Yurtdışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik'in değişik 7. maddesi gereğince, kamu kurum ve kuruluşlarınca yurtdışı teşkilatında sürekli göreve atanacak memurlar ile diğer görevlilerin de bu sınava girmesi gerekmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli statüde çalışacak;

 • a) Mütercim veya tercümanların işe başlatılabilmeleri için diğer şartlar yanında yabancı dil bilgilerinin asgari (B) düzeyinde,
 • b) Bilgiişlem çözümleyicisi ve programcılarının ise işe başlatılabilmeleri için diğer şartlar yanında İngilizce dil bilgilerinin asgari (D) düzeyinde olması gerekmektedir.  

Bu nedenle, halen bu görevlerde çalışmakta olanlardan yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler ile söz konusu görevlerde çalışmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına başvuruda bulunma arzusunda olan fakülte veya yüksekokul mezunları da bu sınava katılabilirler.

1996 yılında Yükseköğretim Kurulu, yurtdışına lisansüstü öğrenim görmek üzere öğrenci gönderirken adayların KPDS'den (Almanca, Fransızca veya İngilizce) en az 40 puan almalarını, 1999 yılında ise üniversitelerde araştırma görevlisi kadrosuna atanmak suretiyle yurtiçinde lisansüstü eğitim yapmak için KPDS'den en az 60 puan almalarını şart koşmuştur.

Bu koşulların daha sonraki dönemlerde de uygulanmaya konulup konulmayacağı bilinmemekle birlikte Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (LES) girmek isteyen adayların KPDS'ye girmeye karar verirken bu durumu da göz önünde tutmaları yararlı olacaktır. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 2. Maddesi de LES'ten başvurulan programın puan türünde en az 45 puan alınmasını öngörmektedir.

Doktora yeterlik sınavına girebilmek veya sanatta yeterlik çalışmasını sonuçlandırabilmek için Alman, Fransız ve İngiliz dilleri dışındaki dillerden sınava girilmek isteniyorsa, bu dillerden KPDS'ye girilmesi; Doçentlik Bilim Sınavına Alman, Fransız ve İngiliz dilleri dışındaki bir yabancı dil sınavı sonucu ile başvurulmak isteniyorsa, bu dilin Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilmesi ve bu dilden KPDS'de 65 veya daha yüksek puan alınmasını gerekir.

Bilim/sanat alanı bir yabancı dille ilgili olanlar, yabancı dil sınavına başka bir dilden girmek zorundadır.
Araştırma görevlisi seçme ve atama işlemlerinde yabancı dil yeterlik sınavı yerine KPDS sonuçlarının kullanılması olanağı bulunduğundan, Yükseköğretim Kurulunun 16.4.1997 tarih ve 97.13.1034 sayılı kararı uyarınca lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir.

Yükseköğretim Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışındaki yurtdışı üniversitelerinin İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı programlarından ve Almanca, Fransızca, İngilizce Öğretmenliği ile bu dillerin Mütercim-Tercümanlık programlarından mezun olan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin alacakları diplomaların denklik işlemlerinin
 • a) mezun olunan program, yükseköğretim kurumunun bulunduğu ülkenin anadilinden farklı ise başvuru sahibinin KPDS'den en az 70 puan alması koşuluyla yapılmasına,
 • b) mezun olunan program o ülkenin anadili ile aynı ise alınan diplomaya doğrudan denklik verilmesine karar vermiştir. Bu şartları taşıyarak Yükseköğretim Kuruluna denklik işlemleri için başvuranlara KPDS'ye girebilmeleri için bir yazı verilmektedir.

Herhangi bir kurumda çalışmamakla birlikte yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyen fakülte veya yüksekokul mezunları ile üniversitelerce kendilerinden KPDS puanı istenen öğrenciler de bu sınava katılabilir.

KPDS devlet kurumları ve pek çok üniversite tarafından kabul edilmektedir.

 1. Başvurma Belgesinin çeşitli kısımlarına yazılan kimlikle ilgili bilgilerde eksiklik ya da tutarsızlık varsa
 2. T.C. Kimlik Numarası Başvurma Belgesinde ayrılan yerlere doğru olarak yazılıp kodlanmamışsa A
 3. Aday Bilgi Formu kısmındaki bilgiler tam olarak, kurşunkalemle yazılıp kodlanmamışsa,
 4. Kayıt Kartı aday tarafından imzalanmamışsa,
 5. Kayıt Kartının arka yüzünde ayrılan yere açık adres yazılmamışsa,
 6. Başvurma Belgesi, başvurma için tanınan süre içinde teslim edilmemişse,
 7. Başvurma Belgesi çalışılan kurum veya okudukları üniversite tarafından onaylanmamışsa,
 8. Başvurma Belgesi aday tarafından İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, Üniversite Rektörlüğüne veya ÖSYM'ye posta ile gönderilmişse,
 9. Birden fazla Başvurma Belgesi doldurulmuş veya Başvurma Belgesinin fotokopisi ile başvurulmuşsa,
 10. Kayıt Kartına yapıştırılan fotoğraf kılavuzda KAYIT KARTI başlığı altında açıklanan nitelikleri taşımıyorsa başvurular geçersiz sayılır ve belgeler işleme konmaz

Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınavın başlamasından yarım saat önce sınava girecekleri salonun kapısında hazır bulunmaları zorunludur. Adayların oturacakları yerleri saptamak, gerekirse sınav sırasında bir adayın yerini değiştirmek yetkisi salon başkanına aittir. Salona önceden gönderilmiş olan KPDS Salon Aday Yoklama Listesi ile adayların tek tek yoklaması yapılır ve Salon Başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara hatırlatarak test için kullanılacak cevap kâğıtlarını dağıttırır. Cevap kâğıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra, soru kitapçıkları dağıtılarak sınav başlatılır. Soru kitapçıkları dağıtıldıktan sonra gelen adaylar sınava alınmazlar. Cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile, adaylar sınavın ilk 90 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan dışarı çıkarılmazlar. Ayrıca sınav süresince adayların tuvalet vb. ihtiyaçlarını gidermek için sınav salonundan çıkmaları kesinlikle yasaktır. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun dışarı çıkan bir aday tekrar sınav salonuna alınmazlar.

Adayların sınava

 • çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo vb. haberleşme araçlarıyla,
 • cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,
 • silah vb. teçhizatla

girmeleri ve sınav süresince adayların,

 • birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardımcı olmaları,
 • salondaki görevlilere soru sormaları,
 • birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,
 • sınav salonunda sigara, pipo, puro vb. içmeleri,
 • sözlük, sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanmaları,
 • başkalarını rahatsız edecek şekilde birşeyler yiyip içmeleri,
 • sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları

sınav kurallarına aykırıdır.

Adayların testlere verdikleri cevaplar bilgi işlem yöntemleriyle incelenmektedir. Bu incelemelerden elde edilen bulgular, ÖSYM tarafından değerlendirilir, ikili veya toplu kopya çekildiği sonucuna varılan salonlarda, kopya eylemine karıştığı belirlenen adayların teste verdikleri cevaplar geçersiz sayılır. Bu nedenle sınav salonunda kopya çekme veya diğer adaylardan yararlanma girişimlerinde bulunulmaması, cevap kâğıtlarının sınav süresince diğer adaylar tarafından görülmeyecek şekilde kullanılmasına dikkat edilmesi gerekir.

Sınav kurallarına uymak adayın temel görevidir. Kurallara aykırı davranışta bulunan adayların sınava devam etmelerine izin verilmez. Ancak, sınav görevlileri diğer adayların dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürlerse kural dışı davranışlarda bulunanlara uyarıda bulunmayabilirler. Hangi yol seçilirse seçilsin, bu adayların kimlikleri, kusurları sınav tutanağına açıkça yazılacak ve sınavlarının geçersiz sayılacağı sınav tutanağında belirtilir.

Sınavın bitiminde her adayın kullandığı soru kitapçığı, cevap kâğıdı ile Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi salondaki görevliler tarafından toplanacaktır. Özellikle büyük salonlarda görevliler yanlışlıkla bir adaya ait soru kitapçığı, cevap kâğıdı ile Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinden herhangi birini almayı unutabilirler. Böyle bir durumda aday derhal gerekli uyarıda bulunarak yukarıda sayılan belgelerin eksiksiz teslim alınmasını sağlamalıdır.

Merkezimizde her salona ait sınav evrakı paketi, görevli ekipler tarafından tek tek açılır, içinden çıkan bütün belgeler tek tek sayılır ve eksikler bir tutanakla tespit edilir. Cevap kâğıdı, soru kitapçığı veya Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi eksik çıkan adayın sınavı geçersiz sayılır.

Sınava girilecek bina ve salonu gösteren KPDS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi adayların adreslerine postalanır. Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi, Sınav Sonuç Belgesi eline geçmeyenler veya belgesini kaybedenler, Kılavuzun sonunda verilen Genel Amaçlı Dilekçe Örneği ile ÖSYM'ye başvurarak bu belgelerin yenisini çıkartabilirler. Adayların yenisini çıkartmak istedikleri her belge için, sınav kılavuzunda belirtilen ücretleri ilgili hesaba yatırmaları gerekir. Belgelerin kendilerine posta ile gönderilmesini isteyen adaylar banka dekontlarını dilekçelerine eklemek zorundadırlar.
 
Sınava bir hafta kalıncaya kadar ÖSYM’ ye ulaşan dilekçeler işleme konur ve istenen belgeler postalanır. Sınava bir haftadan daha az bir süre kaldığında bu belgeler posta ile gönderilmez, sadece şahsen başvurularak alınır. Dilekçeyle başvurma yoluna gidecek adayların zamanı iyi hesaplamaları, cevabın kendilerine sınavdan önce ulaşıp ulaşmayacağını iyice düşünmeleri ve buna göre hareket etmeleri yararlarınadır

KPDS sınav  başvuruları internet aracılığı ile elektronik ortamda www.osym.gov.tr adresinden yapılmaktadır. Sınav ücreti 40 TL dir. Başvuru tarihleri basın-yayın organları ve ÖSYM nin internet sayfasında basın duyuruları ile ilgililere duyurulmaktadır. Kpds başvurusunda izlenmesi gereken yol için buraya tıklayabileceğiniz gibi aşağıda maddeler hâlinde de görebilirsiniz: 

a) Kılavuz ve Aday Başvuru Formunun edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, 2012-KPDS İlkbahar Dönemi Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

b) Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi: Son düzenlemelerle birlikte adaylar isterlerse bireysel olarak internet aracılığıyla, isterlerse diledikleri bir başvuru merkezine başvurarak yapabilirler. Başvuru merkezleri ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir. Başvurusunu bir başvuru merkezinde yapması gereken adaylardan, başvuru süresince; sürekli yurt dışında bulunma (eğitim, tedavi vb.), sürekli hastalık ya da sürekli tutukluluk gibi nedenlerle başvuru merkezine gitmesi mümkün olmayan adaylar başvurularını postayla yapabilirler.

c) Sınav ücretinin yatırılması:  Adaylar, 40,00 TL olan sınav ücretini başvurudan önce ilgili banka şubelerine yatırırlar. Adayların, sınav ücretini yatırmaları için kılavuzun arka sayfasında belirtilen banka şubelerinden birine gidip sınavın adı, T.C. Kimlik Numarası ile ad ve soyadı bilgilerini vermeleri yeterli olacaktır. Uyruğu T.C. olmayan adaylar ÖSYM’nin İnternet sayfasında Aday İşlemleri Sisteminde bulunan “Y.U. Numarası Edin” başlıklı alandan aldıkları numarayı T.C. Kimlik Numarası olarak kullanacaklardır. Adaylar, sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunu almayı unutmamalıdırlar. Bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru yapacak adaylar için de sınav ücretinin yatırılması ile ilgili kural aynen geçerlidir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

KKTC’den başvuran adaylar,
sınav ücretini, ÖSYM'nin Türkiye İş Bankası Lefkoşa Şubesindeki 6800 24120 numaralı banka hesap numarasına (IBAN: TR760006400000168000024120) yatırır ve başvurularını KKTC’deki başvuru merkezlerinden birinde yaparlar. Başvuruda banka dekontunun bir örneğini Başvuru Merkezine verilir. Bu adaylar İnternet üzerinden bireysel başvuru yapamazlar.

 d) Aday Başvuru Formunun doldurulması: Adaylar yayınlanan son başvuru kılavuzunun 2.3. maddesinde belirtildiği gibi Aday Başvuru Formunu dolduracaklardır. Bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru yapacak adayların da Aday Başvuru Formunu doldurduktan sonra bilgi girişi yapmaları hatalı bilgi girişini önlemek açısından yararlarına olacaktır.

Başvuru Hizmeti Ücreti : 3,00 TL
Sınav Ücreti : 40,00 TL
Yeni Şifre Edinme Ücreti : 2,00 TL

KPDS sınavı 180 dakika sürmektedir.

KPDS sınavı sonucu sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir.

Intermediate seviyesi uygun kabul edilmektedir. Bununla birlikte English Time Dil Okullarında  her seviyeden öğrenciler için çözüm sunulmaktadır

Kurumlara göre değişmekle beraber Yüksek Lisans ve Doktora yapmak isteyenler için en az 55, Doçentlik için en az 65 puandır.
Sınav 80 sorudan oluşmaktadır. Almanca, Arapça, Bulgarca, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Rusça ve Yunancadan yapılacak sınavlarda çoktan seçmeli sorulardan oluşan testler kullanılır .Bu sınavlarda cümle ve paragraf tamamlama ,gramer ve kelime bilgisi,diyolog tamamlama ile yabancı dilde okuduğunu anlama ve tercüme becerisini ölçen sorular bulunmaktadır.
 
Çince, Danimarkaca, Ermenice, Gürcüce, Lehçe, Macarca, Portekizce, Romence, Sırpça,Ukraynaca , Hollandaca,Japonca ve Korece gibi dillerde sınav Türkçeye ve yabancı dile çeviri şeklinde yapılır. Çeviri için 150-200 kelimelik metinlerden yararlanılır. Sınavlarda sözlük ve sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanılmaz.
 
Çoktan seçmeli testlerin uygulandığı sınavların cevap kağıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunmakta ve her doğru cevap için 1,25 puan verilmektedir. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak puanları bulunmaktadır. Test hazırlanmayan dillerde çeviriler ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

KELİME BİLGİSİ

5

GRAMER BİLGİSİ

9

PARÇADA BOŞLUĞA UYGUN SÖZCÜK VEYA İFADEYİ BULMA

10 (2 adet parça)

CÜMLE TAMAMLAMA

10

OKUDUĞUNU ANLAMA – PARAGRAF

20 (5 adet paragraf)

DİYALOG

4

EŞ ANLAMLI CÜMLEYİ BULMA

4

VERİLEN DURUMA UYGUN İFADEYİ BULMA

4

PARAGRAF TAMAMLAMA

4

ÇEVİRİ (TÜRKÇE-İNGİLİZCE)

3

ÇEVİRİ (İNGİLİZCE-TÜRKÇE)

3

ANLAM BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZAN CÜMLEYİ BULMA

4

TOPLAM

80 soru-180 dk

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 - 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi olarak kabul edilir.  

Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilmektedir..

18.11.2012

26.5.2013

24.11.2013

Adana
Ankara
Antalya
Balıkesir
Bursa
Denizli
Diyarbakır
Elazığ
Erzurum
Eskişehir
Isparta
İstanbul
İzmir
Kayseri
Kocaeli
Konya
Malatya
Mersin
Samsun
Sivas
Trabzon
Van
Lefkoşa

Öğrenci Memnuniyet Hattı

ALO
BEYAZ MASA
444 0 843

Kampanyalar

 • English Time ile Dile Gelin - Detay
 • Arkadaşı ile Gelene 3 Kur Hediye (Kampanyamız; Bakırköy, Şirinevler, Beylikdüzü, Kadıköy, Taksim, Avcılar, Bahçeşehir, Samsun, Tekirdağ şubelerimizde geçerlidir.) - Detay
 • ŞİMDİ BERLİN’DE İNGİLİZCE ZAMANI - Detay
 • Bizden Haberler - Detay
 • Şimdi Uşak'ta İngilizce Zamanı! - Detay
 • Şimdi Başakşehir'de İngilizce Zamanı! - Detay
 • Junior Mezunlarımız - Detay
 • Kariyer zirvesi dev eğitim fırsatı! - Detay
 • Fun Club Fun Club

  Detay

  Eğitsel AktivitelerEğitsel
  Aktiviteler

  Detay

  ET RadioRadio ET

  Detay

  Online KayıtOnline Kayıt

  Detay

  Duyurular

  Tümü

  Kurumsal Referanslarımız

  ENGLISH TIME DİL OKULU & YURTDIŞI EĞİTİM DANIŞMANLIĞI | www.englishtime.com | © 2012 Her Hakkı Saklıdır