Bilgi Hattı

YDS / YABANCI DİL SINAVI

Yabancı dil sınavı, ÖSS–DİL puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edecek adaylar için yapılan bir sınavdır. Yabancı dil tercihi yapacak öğrenciler önce ÖSS’ye, sonra da YDS’ye (Yabancı Dil Sınavı) gireceklerdir. Bu öğrencilerin ÖSS Dil puanı için ÖSS’de sadece Türkçe ve Sosyal Bilimler bölümündeki soruları yanıtlamaları gerekmektedir. Yabancı Dil Sınavı İngilizce, Almanca, Fransızca’dan yapılmaktadır.

YDS sonuçlarının katılması ile hesaplanacak olan ÖSS-DİL puanı, adayların yabancı dil ve edebiyatları, bu dillerin öğretmenlik programları, mütercim-tercümanlık ve turist rehberliği gibi bazı yükseköğretim programlarına yerleştirilmesinde kullanılacaktır.

Yabancı Dil Sınavı, Öğrenci Seçme Sınavından bir hafta sonra Pazar Günü Devlet Üniversitesi Rektörlüklerinin bulunduğu merkezlerle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Lefkoşa'da yapılır.

YDS Almanca, Fransızca, İngilizce olmak üzere üç dilde yapılacaktır. Adaylar sınav yabancı dilini cevap kağıdında cevaplama aşanının üst kısmında yer alan “SINAV YABANCI DİLİ” alanına İngilizce olarak işaretleyecekler ve bu dildeki soruları cevaplayacaklardır.

YDS testlerinde; Kelime Bilgisi ve Dil Bilgisi, Türkçeden Yabancı Dile, Yabancı Dilden Türkçeye çeviri ve Okuduğunu Anlama ile ilgili sorular bulunacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu olanlardan durumları aşağıdaki bentlerden birine uyanlar ÖSS’ye (Sınavsız Geçiş dahil) başvurabilirler.

 • ÖSS’ye başvurduğu öğretim yılında ortaöğretim kurumlarından (lise veya dengi okullar, açıköğretim lisesi) mezun olabilecek durumda bulunan öğrenciler.
 • Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar.
 • Ortaöğretim kurumlarının dışarıdan bitirme sınavlarına girenler.
 • Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar.
 • Ortaöğrenimlerini yabancı ülkelerde yapanlardan durumları yukarıdaki bentlerden birine uyanlar.
 • Ayrıca durumları yukarıdaki bentlerden birine uyan yabancı uyruklu adaylar ve uyruksuzlar da başvurabilirler, ancak, bu adaylar ÖSS sonuçları ile Türkiye ve KKTC üniversitelerine yerleştirilemezler.
Adayların Dil Puanı ile öğrenci alan programları tercihlerinde gösterebilmeleri için önlisans programlarından en az 160,000, lisans programlarında ise en az 185,000, ÖSS-DİL puanı almaları gerekmektedir.

YDS SINAVA GİRİŞ VE KİMLİK BELGESİ: Bu belge sınava girecek her aday için bilgisayarca doldurulacak ve üzerinde adayın bilgisayarca basılmış fotoğrafı bulunacaktır. Belgenin üzerinde sınava gireceğiniz merkez, bina ve salon yazılı olacaktır. Bu belge sınava girerken tanınmanızı sağlayacağından yırtılmamış, üstündeki bilgiler okunaklı ve net bir görünümde olmalıdır. Bu nedenle belgenizin yıpranmaması için gerekli özeni gösteriniz. YDS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi olmayan veya bu belgenin fotokopyası veya faks metni ile gelen adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.

FOTOĞRAFLI VE ONAYLI ÖZEL KİMLİK BELGESİ: Sınava girebilmeniz için YDS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinden başka, kimliğinizi açıkça gösteren fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesi daha gerekmektedir. Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve pasaport özel kimlik belgesi olarak kabul edilecek belgelerdir. Fotoğrafın üzerinde soğuk damga bulunan ve resmi bir kuruluştan alınan kimlik belgeleri de kabul edilebilir. Resmi bir kuruluştan alınmış olsa bile üzerinde soğuk damga bulunmayan kimlik belgeleri kabul edilmez. Kimlik belgesi üzerindeki fotoğrafınız eski yıllara ait ise bu kimlik belgesinin de geçerli olmayacağını göz önünde tutunuz. Nüfus cüzdanınızda fotoğraf yok ise, nüfus memurluğuna başvurarak nüfus cüzdanınıza yeni çekilmiş bir fotoğrafınızın yapıştırılıp onaylanmasını sağlayabilirsiniz. Daha önceki yıllarda sınavlara başvuran adaylara Merkezimizce verilmiş kimlik kartları, özel kimlik belgesi olarak kullanılamaz.

BİR FOTOĞRAF: Sınavda salon görevlileri, YDS Sınava Giriş ve Kimlik Belgenizdeki fotoğrafınızın sizi tanımada zorluk çıkardığı kanısına varabilirler. Bu durumda sınav görevlileri sizden, sizi kolaylıkla tanıtabilecek bir fotoğraf isteyebilirler. Bu amaçla, her adayın yanında kendini açık bir şekilde tanıtan bir fotoğraf bulundurması gereklidir. Her aday bu fotoğrafın arkasına mutlaka T.C.Kimlik Numarasını, adını ve soyadını yazmalıdır.

YDS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinin aslı ile özel kimlik belgesinden oluşan iki belgeyi eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, ileri süreceği neden ne olursa olsun, YDS'ye alınmayacaktır. Bir aday YDS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinin aslı olmadığı halde sınav merkezi yöneticilerinin, bina ve salon sorumlularının veya ÖSYM temsilcilerinin kararıyla herhangi bir salonda veya "sorunlular" ve benzeri ad taşıyan bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM Başkanlığınca geçersiz sayılacaktır.
YDS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi, Merkezimiz kayıtlarında bulunan adresinize Mayıs ayı içinde gönderilecektir. Postalama işleminin başlama ve bitiş tarihleri Merkezimizce ayrıca duyurulacaktır. Adaylar cep telefonu ile sınav binasına alınmayacaklarından sınava cep telefonu ile gelmemeleri gerekir.

Sınava girerken, yukarıda sözü edilen belgelerin yanı sıra şu gereçleri de yanınızda bulundurmanız gerekir:
en az iki adet koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşunkalem, yumuşak, leke bırakmayan, kaliteli bir silgi ve kalemtıraş.

Sınava gireceğiniz merkez, bina ve salon adı size gönderilecek olan YDS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinde yazılı olacaktır. Her sınav salonuna ayrı bir numara verilmiştir. YDS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinde salon numarası ve salon içindeki sıra numarası da belirtilmiştir. Sınavdan önceki birkaç gün içinde sınava gireceğiniz binayı gidip görmeniz yararınıza olacaktır. Hiçbir aday, YDS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez.

YDS Almanca, Fransızca ve İngilizce olmak üzere üç dilde yapılacaktır. Adaylar bu dillerden yalnız birinden sınava girebilir. Bu testlerde kelime bilgisi ve dil bilgisi, Türkçe'den yabancı dile, yabancı dilden Türkçe'ye çeviri ve okuduğunu anlama ile ilgili sorular bulunacaktır. (Testlerin konu alanlarını ve soru sayısı bakımından yaklaşık payını ilgili yılın ÖSS Kılavuzunda ''YABANCI DİL SINAVININ (YDS) KAPSAMI'' başlıklı tabloda bulabilirsiniz.)

Öğrenci Seçme Sınavından bir hafta sonra Pazar günü yapılacak olan YDS sabah saat 09.30'da başlayacak, tek oturumda uygulanacak ve 150 dakika sürecektir. Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların en geç saat 09.00'da sınava girecekleri salonun kapısında hazır bulunmaları zorunludur. Adayların oturacakları yerleri saptamak, gerekirse sınav sırasında bir adayın yerini değiştirmek yetkisi salon başkanına aittir. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara hatırlatacak ve test sorularını cevaplamak için kullanılacak cevap kâğıtlarını dağıttıracaktır. Cevap kâğıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra soru kitapçıkları da dağıtılarak sınav başlatılacaktır. Soru kitapçıkları dağıtıldıktan sonra gelen adaylar sınava alınmayacaklardır. Sınav başladıktan sonra adayların ilk 75 dakika içinde sınav salonunu terk etmeleri yasaktır.

Adayların sınava,
çağrı cihazı, telsiz, cep telefonu vb. haberleşme araçlarıyla,
cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,
silah ve benzeri teçhizatla,
müsvedde kağıdı, defter, kitap, sözlük, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla
gelmeleri; sınav süresince adayların,
konuşmaları, kopya çekmeleri ve kopya vermeleri,
salondaki görevlilere soru sormaları,
birbirlerine kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,
sınav salonunda sigara, pipo, puro vb. içmeleri,
başkalarını rahatsız edecek şekilde bir şeyler yiyip içmeleri ve
sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları
yasaktır. Bu yasaklara uymadığı herhangi bir yolla saptanan adayların sınavları iptal edilecektir.

Başları açık olmayan veya kılık kıyafetleri yürürlükteki mevzuata uygun bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Sınav kurallarına uymak adayın temel görevidir. Kurallara aykırı davranışta bulunan adayların sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Gerekli görüldüğünde bu gibi adaylar, binadaki emniyet görevlilerine teslim edilecektir. Ancak, sınav görevlileri diğer adayların dikkatlerini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürlerse, başını örten veya kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilirler. Hangi yol seçilirse seçilsin, bu gibilerin kimlikleri ve kusurları sınav tutanağına açıkça yazılacak bu adayların sınav evrakı Merkezimizce geçersiz sayılacak ve kendilerine ÖSS Sınav Sonuç Belgesi gönderilmeyecektir.

YDS'de uygulanacak test, bir kitapçık halinde adaylara verilecek ve adaylar cevaplarını soru kitapçığından ayrı olarak verilecek cevap kâğıdına işaretleyeceklerdir. YDS'de kullanılacak soru kitapçığı farklı türlerde basılacaktır. Soru kitapçıklarının kapsadıkları sorular birbirinin tamamen aynı olacak ancak, soruların veya sorulardaki seçeneklerin sıralanışı değişebilecektir. Bu nedenle her soru kitapçığı türünün doğru cevap anahtarı farklı olacaktır. Soru kitapçığı türü, kitapçığın kapağında ve iç sayfalarında yazılı olacaktır. Soru kitapçıkları dağıtıldıktan sonra adaylar kitapçığın üzerinde ayrılmış olan yerlere istenen bilgileri yazacaklardır.

a)Cevap Kâğıdının Başlık Kısımlarının Doldurulması: Cevap kâğıtlarına her adayın adı, soyadı ve T.C.Kimlik Numarası önceden yazılmış durumdadır. Adaylar ilk olarak, verilen cevap kâğıdındaki adın, soyadın ve T.C.Kimlik Numarasının kendilerine ait olup olmadığını kontrol edeceklerdir.

Bu bilgiler kendilerine ait ise cevap kâğıdının bu alanında hiçbir işaretleme yapmayacaklardır. Adaylar, cevap kâğıdı kendilerine ait değilse salon başkanına haber vereceklerdir. Salon başkanı adaya ait cevap kâğıdını sağlayamazsa yedek cevap kâğıtlarından bir tane verecektir. Aday, adına düzenlenmemiş cevap kâğıdı kullandığı takdirde, bu cevap kâğıdı üzerine gerekli bilgileri yazıp "BU CEVAP KÂĞIDI ADIMA DÜZENLENMİŞ DEĞİLDİR" kutucuğunu işaretleyecektir.

YDS Almanca, Fransızca ve İngilizce olmak üzere üç dilde yapılacaktır. Adaylar, sınav yabancı dilini, Cevap Kâğıdında cevaplama alanının üst kısmında yer alan "SINAV YABANCI DİLİ" alanına işaretleyecekler ve bu dildeki soruları cevaplayacaklardır. Sınav yabancı dilini işaretlemeyen veya birden fazla yabancı dili işaretleyenlerin Yabancı Dil Puanı hesaplanmayacaktır.

Daha sonra adaylar verilen soru kitapçığının üzerinde basılı, harf ve rakamdan oluşan, soru kitapçığı türünü cevap kâğıdı üzerinde ilgili alana işaretleyeceklerdir. Adayların kendilerine verilen soru kitapçığının türünü gösteren bu harf ve rakamı cevap kâğıdına aynen işaretlemeleri büyük önem taşımaktadır. Soru kitapçığı türünü belirtmeyen veya kendisine verilen soru kitapçığı türünü doğru işaretlemeyen adayların cevap kâğıdının değerlendirilmesi mümkün olamayacağından sınavları geçersiz sayılacaktır. Adaylar T.C.Kimlik Numaralarını yazıp kodladıktan sonra cevap kâğıdında ayrılan yerlere istenen bilgileri küçük harflerle yazıp imzalayacaklardır.

b)Cevapların İşaretlenmesi: Soru kitapçığındaki bütün sorular çoktan seçmeli tipte sorulardır. Her soru için beş farklı seçenek verilmiş olup bunlardan yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır. Adayın yapacağı iş, her sorunun doğru cevabını bularak cevap kâğıdına işaretlemekten ibarettir. Cevaplar işaretlenirken yumuşak uçlu kurşunkalem kullanılması ve cevap yerinin dışarıya taşırılmadan, tam olarak karalanıp doldurulması gerekmektedir. Bir soru için birden çok cevap işaretlenmiş ise o soruya verilen cevap "Yanlış" sayılır. Bir soruya verilen cevabın değiştirilebilmesi için, yanlış konulmuş işaretin temiz bir şekilde silinmesi gerekir. Cevap kâğıdını değerlendiren optik okuyucu, iyi silinmemiş işareti de okuyabilir ve bir soruya birden çok cevap verildiğini kabul ederek cevabınızı "Yanlış" cevap olarak sayabilir. Bu nedenle, yumuşak uçlu kurşunkalem ve kaliteli bir silgi kullanmaya özellikle dikkat edilmelidir. Soru kitapçığında işaretlenen cevaplar cevap kâğıdına işaretlenmediği takdirde işleme alınmaz.

Adaylar, sınav salonuna ellerindeki YDS Sınava Giriş ve Kimlik Belgeleri kontrol edilerek alınacaklar ve sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaklardır. Adayların kendi isteklerine göre, gelişigüzel oturmaları yasaktır. Yerine oturan aday YDS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi ile fotoğraflı özel kimlik belgesini sırasının üzerine koyacaktır. YDS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi olmayan veya bu belgenin fotokopyası veya faks metni ile gelen adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır. Salondaki görevliler ilk iş olarak YDS Sınava Giriş ve Kimlik Belgeleri ile adayların tek tek kimlik kontrollerini yapacaklar ve YDS Sınava Giriş ve Kimlik Belgelerini toplayacaklardır. Bir adayın yerine başkasını sınava sokmasını önlemek için kimlik kontrollerine büyük önem verilecektir. Bu nedenle, sınav sırasında ayrıca, Merkezimizi temsil edecek özel görevliler sınav salonlarını dolaşacaklar; gerekli gördükleri takdirde kimlik kontrollerini yeniden yapacaklar ve gereken bütün önlemleri alacaklardır. Başkasının yerine sınava girmeye kalkışanların, genellikle yükseköğretimde öğrenci oldukları bilinmektedir. Bu gibi sahteciler saptandığında, durum adli makamlara bildirileceği gibi, ilgili yükseköğretim kurumlarına da yazılacaktır.

Sınavın bitiminde her adayın kullandığı soru kitapçığı ile cevap kâğıdı salondaki görevliler tarafından toplanacaktır. Böylece sınava başlarken YDS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi, sınavın bitiminde ise soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olmak üzere üç belgenin noksansız olarak görevlilere teslim edilmiş olması gerekmektedir. Özellikle büyük salonlarda görevliler bir adaya ait soru kitapçığı ve cevap kâğıdından herhangi birini almayı unutabilir. Böyle bir durumda ilgili aday, derhal gerekli uyarıda bulunarak yukarıda sayılan belgelerinin eksiksiz teslim alınmasını sağlamalıdır. Adaylar isterlerse, salon görevlilerinin cevap kâğıtlarını poşetlerine koymalarını ve yapıştırmalarını izleyebilirler.

Her salonda toplanan sınav evrakı paketlenerek hemen Sınav Sorumlusuna teslim edilir.Bina Sınav Sorumlusu salonlardan gelen sınav paketlerini ait oldukları özel kutulara koyarak derhal ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticisine teslim eder.ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinde toplanan sınav kutuları, görevli kuryeler tarafından teslim alınarak özel araçlarla Merkezimize getirilir.

Merkezimizde her salona ait sınav evrakı paketi, görevli ekipler tarafından tek tek açılır, içinden çıkan bütün belgeler tek tek sayılır ve eksiklikler bir tutanakla tespit edilir. YDS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi, cevap kâğıdı veya soru kitapçığı eksik çıkan adayın sınavı geçersiz sayılır. Ayrıca, bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için,

 • kopya alma veya verme girişiminde bulunmaması,
 • cevap kâğıdına T.C.Kimlik Numarasını doğru olarak kodlaması,
 • kullandığı soru kitapçığının türünü cevap kâğıdına doğru olarak işaretlemesi,
 • cevaplarını soru kitapçığına değil, cevap kâğıdına işaretlemiş olması,
 • soru kitapçığı, cevap kâğıdı, YDS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi ile varsa diğer belgeleri eksiksiz olarak salon görevlilerine teslim etmesi,
 • diğer sınav kurallarına uyması zorunludur.

Belgeleri eksik veya geçersiz olduğu halde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya sınav kurallarına uymadıkları halde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen adayların sınavları Merkezimizce geçersiz sayılacaktır.

YDS'ye giren adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları ve aldıkları puanlar bilgiişlem yöntemleriyle incelenecektir. Bu incelemelerden elde edilen bulgular ÖSYM tarafından değerlendirilecek, ikili veya toplu kopya çekildiği sonucuna varılan durumlarda, kopya eylemine karıştığı belirlenen adayların cevaplarının bir kısmı ya da tümü iptal edilecektir. Bu incelemede ayrıca, istatistiksel yöntemler kullanılarak, alınan test puanlarının geçerliği de araştırılacak ve geçerli bulunmayan puanlar ÖSYM Yürütme Kurulunca iptal edilecektir. Bu nedenle, adayların, kopya çekme girişiminde bulunmamaları ve kendilerinden kopya çekilmesini engellemek için cevap kâğıtlarını başkalarının görmeyeceği şekilde kullanmaları gerekir.

Öğrenci Memnuniyet Hattı

ALO
BEYAZ MASA
444 0 843

Kampanyalar

 • English Time ile Dile Gelin - Detay
 • Arkadaşı ile Gelene 3 Kur Hediye (Kampanyamız; Bakırköy, Şirinevler, Beylikdüzü, Kadıköy, Taksim, Avcılar, Bahçeşehir, Samsun, Tekirdağ şubelerimizde geçerlidir.) - Detay
 • ŞİMDİ BERLİN’DE İNGİLİZCE ZAMANI - Detay
 • Bizden Haberler - Detay
 • Şimdi Uşak'ta İngilizce Zamanı! - Detay
 • Şimdi Başakşehir'de İngilizce Zamanı! - Detay
 • Junior Mezunlarımız - Detay
 • Kariyer zirvesi dev eğitim fırsatı! - Detay
 • Fun Club Fun Club

  Detay

  Eğitsel AktivitelerEğitsel
  Aktiviteler

  Detay

  ET RadioRadio ET

  Detay

  Online KayıtOnline Kayıt

  Detay

  Duyurular

  Tümü

  Kurumsal Referanslarımız

  ENGLISH TIME DİL OKULU & YURTDIŞI EĞİTİM DANIŞMANLIĞI | www.englishtime.com | © 2012 Her Hakkı Saklıdır